Izborni program

Preuzmite izborni program u PDF formatu

ŽUPANIJA

Upravljajući razvojem Primorsko-goranske županije u proteklom razdoblju prošli smo kroz teško razdoblje posljedica tranzicije. Globalizacijom svjetske ekonomije ostvareno je restrukturiranje gospodarstva koje je dovelo do gubitka dijela proizvodnih djelatnosti. Globalne migracije i ponuda poslova rezultirale su odljevom kvalitetnih kadrova, no bez obzira na sve te rizike postali smo i ostali prava Europska županija.

Ponosni smo na uspješan i ravnomjeran razvoj cijele naše županije u kojem smo postigli mnogo u jedinstvenom standardu zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga za sve stanovnike, s naših otoka, Gorskog Kotara ili centra Rijeke.

Geostrateški položaj naše županije i grada Rijeke ostaje i dalje naš najvažniji razvojni resurs koji otvara razvoj prometne infrastrukture, luke, trgovine i gospodarskih zona. Kvaliteta prostora, otvara mogućnosti za snažan razvoj turizma, a očuvana bioraznolikost svemu tome daje dodatnu vrijednost kojom Primorsko-goransku županiju svrstava u red najpoželjnijih odredišta za rad i život u Europi.

Aktiviranjem razvojnih resursa uz stalnu brigu za održivost nastavit će se sa započetim projektima i programima iz prethodnog razdoblja te pokrenuti nove. Naši su planovi realni, u skladu s prostornim, fiskalnim i kadrovskim potencijalom.

Program Koalicije SDP-PGS-IDS-HSU-HSS temeljen je na kontinuitetu djelovanja, odgovornosti u upravljanju resursima i stabilnosti u planiranju.

U žiži programa je kvaliteta života stanovnika županije, dobre prilike za osobni i društveni razvoj,  orijentiran je na sve skupine društva i stvaranje preduvjeta za zdrav život, rast i razvoj, nove investicije i nova radna mjesta.

Turizam

Primorsko –goranska županija postaje  turistička destinacija po mjeri svjetskih putnika.

U cilju stvaranja preduvjeta za povećanje turističkog prometa, PGŽ je usvojila novu strategiju turističkog razvoja i planira niz turističkih zona u prijedlogu novog prostornog plana Županije.

Unaprjeđenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga glavni je cilj djelovanja PGŽ u najznačajnijeg gospodarskoj grani s ciljem povećanja turističkog prometa. Posebnu pažnju polažemo razvoju zdravstvenog turizma za koji koristimo i kapacitete unutar županijskih ustanova u Crikvenici i Opatiji. Djelovanjem u okviru Klastera zdravstvenog turizma otvaraju se nove prilike za suradnju poduzetnika, turističkih zajednica i lokalne zajednice na unapređenju turističkog proizvoda Kvarnera.

Razvoj turizma baziramo na projektima koji će na sve zahtjevnijem turističkom tržištu donijeti više kvalitetnih i zanimljivih sadržaja, poput biciklističkih staza, šetnica, drugih sportskih sadržaja i objekata te kulturnih događanja.

Razvoj prometne infrastrukture

Prometni položaj Rijeke i Primorsko-goranske županije važna je razvojna prilika za Hrvatsku, značajna i za zemlje okruženja i srednje Europe. Pokrenut  ćemo ili intenzivirati izgradnju čitavog niza infrastrukturnih projekata u prometu.

Najvažniji je izgradnja pruge Rijeka – Zagreb – Mađarska kojom se kapacitet prometa riječke luke povećava 10 puta. Projekt uključuje dovršenje lučkog terminala Brajdica, izgradnju terminala na Zagrebačkoj obali u Rijeci te pripremu izgradnje i prometno povezivanje novog terminala na otoku Krku.

Izgradnja tog prometnog pravca će omogućiti širenje kapaciteta industrijske zone Kukuljanovo i izgradnju nove industrijske zone Miklavje u Općini Matulji.

Što se cestovne infrastrukture tiče, brojni projekti će biti pokrenuti ili su u tijeku i bit će dovršeni u narednom mandatu:

  • rekonstrukcije ceste D100 Porozina-Mali Lošinj,
  • izgradnja treće trake prema trajektnom pristaništu Valbiska,
  • čvor Trinajstići
  • izgradnja Liburnijske obilaznice
  • zaobilaznica Drage Bašćanske (D102)
  • dovršetak izgradnje Kupske magistrale
  • rekonstrukcija ceste M.Lošinj- V.Lošinj
  • dovršetak zaobilaznice Viškova

Započet će i poslovi projektu gradske željeznice kao i nastavak projektiranja gradnje autoceste prema Žutoj Lokvi, putem koncesijskog modela ili EU fondova.

Županija će u sklopu svojih nadležnosti sudjelovati u projektu proširenja zračne luke na Lošinju, kao i u daljnjoj modernizaciji zračne luke Rijeka za što su planirana značajna sredstva. Nastavit će se s kontinuiranim aktivnostima od strane PGŽ kojim je povećan broj avio dolazaka, kao važne poluge razvoja turizma posebno izvan glavne sezone.

Vodoopskrba i odvodnja

Na području županije započinje ili se nastavlja rad na projektima sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe u vrijednosti iznad 3 milijarde kuna. Realizacija ovih projekata će u iduće četiri godine bitno smanjiti utjecaj otpadnih voda na okoliš i bitno podignuti standard komunalnih usluga u Rijeci, na otoku Krku, Liburniji, u Gorskom Kotaru…

Započet će realizacija projekta izgradnje akumulacije Križ-Potok.

Industrija

Iznimno je važno osigurati stabilan razvoj metaloprerađivačke industrije, prije svega tradicije proizvodnje brodova na Kvarneru i Brodogradilišta 3.maj, kao i korištenje ostalih kapaciteta za remont i malu brodogradnju. Poticat ćemo razvoj proizvodnih djelatnosti, posebno drvoprerađivačke, korištenjem bogatih prirodnih resursa.

Djelovanjem županijskih odjela i uz pomoć sredstava strukturnih fondova poticat će se razvoj novih industrija visokih tehnologija. Industrijski razvoj možemo temeljiti na stoljetnoj tradiciji u kojoj smo uvijek bili u vrhu tehnoloških trendova. Sinergija sveučilišta, lokalne zajednice i investitora osigurat će prostornu, ljudsku i materijalnu osnovu za reindustrijalizaciju županije.

Energetika

Prostornim planiranjem i animacijom potencijalnih investitora PGŽ će se snažno zalagati za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u skladu sa zaštitom i očuvanjem prirode.

Kroz djelovanje Regionalne energetske agencije stalno potičemo energetsku neovisnost iz obnovljivih izvora i potičemo stanovnike na obnovu svojih objekata. Planirano je sukcesivno uređenje svih županijskih ustanova i objekata u visokom stupnju energetske efikasnosti uz korištenje poticajnih sredstava državnih i EU fondova.

U ovom mandatu očekujemo početak izgradnje najznačajnijeg energetskog projekta – LNG terminala, koji osigurava opskrbu plinom Hrvatske i zemalja bližeg okruženja. Inzistirat ćemo na realizaciji modernizacije Termoelektrane Urinj koja će prelaskom na prirodni plin kao pogonsko gorivo na minimum svesti utjecaj na onečišćenje okoliša sumpornim spojevima. Time bi izgubili našeg najvećeg zagađivača, a osigurali energetsku stabilnost i zaštitu okoliša.

Poljoprivreda i ribarstvo

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj provodi ciljane projekte na zaštiti pojedinih autohtonih proizvoda, a postat će i nositelj njihove promocije. Na taj način potičemo proizvodnju i plasman domaćih proizvoda u županiji i izvan nje.

Financiranjem izrade strateških dokumenata u marikulturi i EU je prepoznala potencijal Kvarnera za tu gospodarsku djelatnost. PGŽ će odgovorno i u skladu s kapacitetom obalnog pojasa koncesionirati prostor i osigurati održiv razvoj ribogojstva na našem području.

Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Unutar svog djelokruga PGŽ će prostornim planiranjem, edukacijom i normiranjem poticati primarno odvajanje otpada promicanjem cirkularne ekonomije od JLS, škola, ustanova i udruga. Cilj djelovanja je promicanje održivog gospodarenja otpadom i maksimalnim povratom otpada u proizvodni ciklus, uz neznatno odlaganje nekorisnih ostataka u okoliš.

PGŽ će se aktivno uključiti u probleme rješavanja sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i zatvorenog industrijskog postrojenja DINE, te sanaciju i zatvaranje devet postojećih odlagališta komunalnog otpada.

Prioritet djelovanja javne ustanove Priroda na području zaštite okoliša činit će održivo upravljanje  prirodnom baštinom te očuvanje biološke raznolikosti na području Primorsko-goranske županije. Posebno će to biti izraženo projektnim djelovanjem kroz Centar za velike zvijeri koji podupire EU i Centar za bjeloglave supove na Cresu.

Upravljanje pomorskim dobrom

Decentralizirani sustav županijskih lučkih uprava koji je izgrađen u PGŽ dokazao se u upravljanju i planiranju razvoja lučkih područja uz odličnu suradnju s gradovima i općinama. Nastavljaju se brojni projekti dogradnje, rekonstrukcija i uređivanja luka i lučica na području cijele županije.

Na razini države imamo najbolje uređeno raspolaganje pomorskim dobrom, a i u budućnosti će koncesije na pomorskom dobru biti potpuno u suglasju s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.

E županija

Visoki društveni i poslovni standardi neminovno zahtijevaju najširu dostupnost Interneta i korištenje novih tehnologija.  Uz sufinanciranje iz strukturnih fondova EU nastavljamo s projektom Izgradnje optičke mreže za širokopojasni Internet prema usvojenim konzorcijima na području cijele županije.

Zdravstvo

Dostupnost i kvaliteta zdravstvene usluge osnovno je načelo daljnjeg razvoja zdravstvene zaštite. U tom kontekstu, plan je od kapitalnih projekata, završiti obnovu i rekonstrukciju objekata Thalassotherapije Crikvenica i Psihijatrijske bolnice Rab, intenzivirati investicijski ciklus izgradnje Lječilišta u Velom Lošinju te tako nastaviti Strategiju razvoja zdravstva na području Županije, a s tim u vezi i zdravstvenog turizma.

Poticat ćemo izgradnju novih kapaciteta Sveučilišne bolnice na Trsatu, kao i drugih zdravstvenih ustanova pod ingerencijom države kako bi osigurali zdravstveni nadstandard našim stanovnicima.

Školstvo

U suradnji s gradovima i općinama započinjemo ili nastavljamo projekte uređenja i proširenja osnovnih škola u Viškovu, Čavlima, Jelenju, Matuljima, Rabu i Vrbniku, te izgradnji školske sportske dvorane u Jelenju i Bakru. Pokreće se projekt izgradnje srednje škole na Rabu.

U visokom školstvu znanosti Primorsko-goranska županija će se zalagati i poticati nastavak izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Rijeci, prije svega kroz izgradnju smještajnih kapaciteta za studente, kao i izgradnju novog znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta STEP2.

Socijalna skrb

Reformskim aktivnostima u sektoru socijalne skrbi provodimo program restrukturiranja sustava brige o starijim i nemoćnim osobama smještenim u županijske domove što uključuje razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi i uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga. Pokrećemo izgradnju novih kapaciteta, prije svega u Domu za starije i nemoćne osobe u Voloskom i nastavljamo otvaranje poludnevnih boravaka za ovu kategoriju građana. Na taj se način razvija javna svijest o položaju i ulozi starijih osoba u obitelji i lokalnoj zajednici i međugeneracijska solidarnost dobiva svoje pravo značenje.

Županija će se i nadalje sustavno uključivati u provođenje aktivnosti u svrhu ublažavanja i otklanjanja siromaštva i socijalne isključenosti poticanjem pružatelja socijalnih usluga na bolju iskoristivost strukturnih fondova i programa EU.

Mladi

Briga o mladima sadržana je u svakom planiranom projektu jer stvaranjem novih radnih mjesta, osiguravamo uvjete za samostalan život mladih i obrazovanih ljudi. U PGŽ pripremamo poticajne mjere kojim bi se u suradnji s općinama i gradovima, pod određenim uvjetima, poreznim rasterećenjem mladim obiteljima pomoglo kod kupovine prve nekretnine.

Kao Županija znanja, ulažemo u obrazovni i znanstveni potencijal, kao Županija poduzetništva potičemo razvoj te grane uključivanjem mladih i kreativnih ljudi, a kao Županiji budućnosti, mladi su nam motivacija za razvoj u svim segmentima društvenog života. Od obrazovanja do sadržaja za sport, rekreaciju i zabavu.

PGŽ će i u budućnosti poticati izgradnju i pomagati u opremanju dječjih vrtića na području županije, prije svega u najmanje razvijenim krajevima.

Ravnopravnost i društveno poduzetništvo

Uključivanje žena u osmišljavanje i realizaciju razvojnih strategija ovog kraja donosi ozračje još veće odgovornosti, sigurnosti, posvećenosti i odanosti, koje žene donose.

Prioritetno će se poticati razvojni projekti, samozapošljavanje te socijalno i društveno poduzetništvo radi doprinosa trajnoj dobrobiti ciljanih skupina i lokalnoj zajednici. Zadružnim organiziranjem štitit će se načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane naše županije.

Jednake poduzetničke prilike omogućit ćemo osnivanjem Fonda za ekonomsko i socijalno osnaživanje žena koji vodi ostvarivanju ciljeva Europe 2020. Posebno smo ponosni na naš rodno osviješteni proračun.

Promicanje sporta i rekreacije

Nastavljamo s projektom revitalizacije i rekonstrukcije skijaških staza za alpske i nordijske discipline u Mrkoplju, pripremu projekta skijaške skakaonice u Delnicama.

Planirano je širenje ponude skijaško-rekreacijskog centra Platak i razvoj Hrvatskog olimpijskog centra u Delnicama. U planu je uređenje objekata za streljački sport na Grobinštini i streljačka dvorana na Drenovi, kao i poticanje sportskog zrakoplovstva, moto i automobilističkog sporta na Grobničkom polju. Nastavit će se s projektom županijskog sportskog kampusa Kostrena – Kraljevica.

Kultura

PGŽ je suosnivač i partner projekta Rijeka prijestolnica kulture 2020. U Projekt 27 susjedstva ravnomjerno će se uključiti sva područja županije; otoci, obala, zaleđe, gorje te grad Rijeka. Odabrani kvartovi, gradovi, mjesta, sela ili drugi prostori, ostvarit će međunarodne suradnje, sudjelovati u festivalima susjedstva te ugostiti neke od programa Europske prijestolnice kulture.

Nastavlja se i projekt uređenja frankopanskih kaštela, a muzeji – županijske ustanove pripremaju brojne projekte u prezentaciji kulturne i prirodne baštine te njihovo povezivanje s turističkom ponudom uz potporu EU.

Udruge i civilno društvo

PGŽ će aktivno financijski i javnom potporom pomagati rad udruga branitelja iz domovinskog rata i sudjelovati u svim obilježavanjima i projektima koji domovinski rat  izvlače iz zaborava.

Baštinjenjem antifašizma kao temelja državnosti Hrvatske PGŽ će podupirati udruge antifašista i obilježavati sjećanja događanja iz vremena borbe protiv fašizma.

Podupirat će se sve udruge koje se zalažu za toleranciju i suživot, kao i udruge nacionalnih manjina koji se čuva njihova baština i kultura na našem području.

ZAKLJUČNO

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju otvorene su nove prilike za realizaciju infrastrukturnih projekata koji stvaraju preduvjete za strane i domaće investicije, jačanje i razvoj poslovnih zona, čime otvaramo nova radna mjesta i smanjujemo nezaposlenost.

Veliku ulogu u razvoju, osim države i realizacije državnih projekata, pored poduzetnika i njihovih investicijskih aktivnosti, imaju i naših 36 JLS, prije svega Grad Rijeka kao sjedište Županije. Posebno mjesto u provedbi županijskog izbornog programa imat će, kao i do sada, naši otoci i Gorski kotar kao bogatstvo raznolikosti naše županije.

Temelj budućnosti “Županije znanja” čine njeni obrazovani i motivirani stanovnici, a naša je misija stvoriti uvjete za bolji i sretniji život svih nas.

Primorsko-goranska županija je kraj vrijednih, kreativnih i sposobnih ljudi koji zaslužuju najbolje. Vjerujemo kako smo opravdali povjerenje dobiveno od naših građana u proteklih 16 godina i da ćemo taj odnos graditi dalje i u naredne četiri godine.

Izaberite dokazano!

Zlatko Komadina

Preuzmite izborni program u PDF formatu