Loris Rak

Rođen sam u Rijeci 1980. godine. Na Pravnom fakultetu u Rijeci diplomirao sam 2014. godine nakon čega zasnivam radni odnos u odvjetništvu, a potom na Trgovačkom sudu u Rijeci, odjelu trgovačkih i pomorskih sporova. Od 2009. godine radim na Pomorskom fakultetu u Rijeci gdje izvodim nastavu na pravnim kolegijima.

Moj znanstveni i stručni rad usmjeren je na područje upravljanja pomorskom dobrom i morskim lukama te sam član većeg broja stručnih povjerenstava i radnih skupina te strukovnih udruženja.

U mandatu 2005.–09. biran sam za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke, a od 2009. obnašam dužnost člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Član sam SDP-a od 1999. godine.