Razvoj turizma temeljimo na kvaliteti i raznolikosti ponude.

Unaprjeđenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga glavni je cilj djelovanja PGŽ u najznačajnijeg gospodarskoj grani s ciljem povećanja turističkog prometa. Razvoj baziramo na projektima koji će na sve zahtjevnijem turističkom tržištu donijeti više zanimljivih sadržaja, poput biciklističkih staza, šetnica, drugih sportskih sadržaja i objekata te kulturnih događanja. Posebnu pažnju polažemo razvoju zdravstvenog turizma.

Sigurne prometnice i prijevoznička linija do svakog mjesta naše županije prvi je cilj razvoja prometne infrastrukture.

U narednom mandatu su planirani brojni projekti izgradnje, rekonstrukcija i održavanja županijskih i državnih cesta.

Najvažniji prometni projekt je izgradnja pruge Rijeka – Zagreb – Mađarska kojom će se kapacitet prometa riječke luke povećati 10 puta. Uključuje dovršenje lučkog terminala Brajdica, izgradnju terminala na Zagrebačkoj obali u Rijeci te pripremu izgradnje i prometno povezivanje novog terminala na otoku Krku.

Županija će u sklopu svojih nadležnosti sudjelovati u projektu proširenja zračne luke na Lošinju, kao i u daljnjoj modernizaciji zračne luke Rijeka za što su planirana značajna sredstva.

Ulaganja u sustav odvodnje i pročistače otpadnih voda sačuvat će naše more i šume čistim.

Na području županije započinje ili se nastavlja rad na projektima sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe u vrijednosti iznad 3 milijarde kuna. Realizacija ovih projekata će u iduće četiri godine bitno smanjiti utjecaj otpadnih voda na okoliš i bitno podignuti standard komunalnih usluga u Rijeci, na otoku Krku, Liburniji, u Gorskom Kotaru…

Poticanje izgradnje elektrana iz obnovljivih izvora energije osigurat će energetsku neovisnost otoka.

Prostornim planiranjem i animacijom potencijalnih investitora PGŽ će se zalagati za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u skladu sa zaštitom i očuvanjem prirode.

Kroz djelovanje Regionalne energetske agencije stalno potičemo energetsku neovisnost iz obnovljivih izvora i potičemo stanovnike na obnovu svojih objekata. Planirano je sukcesivno uređenje svih županijskih ustanova i objekata u visokom stupnju energetske efikasnosti uz korištenje poticajnih sredstava državnih i EU fondova.

U ovom mandatu očekujemo početak izgradnje najznačajnijeg energetskog projekta – LNG terminala, koji osigurava opskrbu plinom Hrvatske i zemalja bližeg okruženja. Inzistirat ćemo na realizaciji modernizacije Termoelektrane Urinj koja će prelaskom na prirodni plin kao pogonsko gorivo na minimum svesti utjecaj na onečišćenje okoliša sumpornim spojevima.

Nakon vodećih u zbrinjavanju, postat ćemo najbolji i u odvojenom prikupljanju otpada.

Unutar svog djelokruga županija će prostornim planiranjem, edukacijom i normiranjem poticati primarno odvajanje otpada promicanjem cirkularne ekonomije kod gradova i općina, škola, ustanova i udruga. Cilj djelovanja je promicanje održivog gospodarenja otpadom s maksimalnim povratom otpada u proizvodni ciklus, uz neznatno odlaganje nekorisnih ostataka u okoliš.

Županija će se aktivno uključiti u probleme rješavanja sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i zatvorenog industrijskog postrojenja DINE, te sanaciju i zatvaranje devet postojećih odlagališta komunalnog otpada.

Isti obrazovni standard, bez obzira na veličinu naselja, uz izborne i izvannastavne aktivnosti usmjerene budućnosti.

U suradnji s gradovima i općinama započinjemo ili nastavljamo projekte uređenja i proširenja osnovnih škola u Viškovu, Čavlima, Jelenju, Matuljima, Rabu i Vrbniku, te izgradnji školske sportske dvorane u Jelenju i Bakru.

Optička mreža i širokopojasni internet stižu u svaki kutak županije.

Visoki društveni i poslovni standardi neminovno zahtijevaju najširu dostupnost Interneta i korištenje novih tehnologija. Uz sufinanciranje iz strukturnih fondova EU nastavljamo s projektom Izgradnje optičke mreže za širokopojasni Internet prema usvojenim konzorcijima na području cijele županije.

Na nula ili tisuću metara nadmorske visine - standard zdravstvenih usluga jednak za sve!

Dostupnost i kvaliteta zdravstvene usluge osnovno je načelo daljnjeg razvoja zdravstvene zaštite. U tom kontekstu, plan je od kapitalnih projekata, završiti obnovu i rekonstrukciju objekata Thalassotherapije Crikvenica i Psihijatrijske bolnice Rab, intenzivirati investicijski ciklus izgradnje Lječilišta u Velom Lošinju te tako nastaviti Strategiju razvoja zdravstva na području Županije, a s tim u vezi i zdravstvenog turizma.

Poticat ćemo izgradnju novih kapaciteta Sveučilišne bolnice na Trsatu, kao i drugih zdravstvenih ustanova pod ingerencijom države kako bi osigurali zdravstveni nadstandard našim stanovnicima.

Novi standard brige u kući i dodatno proširenje smještajnih kapaciteta poboljšava brigu o starijim i nemoćnim osobama.

U sektoru socijalne skrbi provodimo program restrukturiranja sustava brige o starijim i nemoćnim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi i uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga.

Pokrećemo izgradnju novih kapaciteta, prije svega u Domu za starije
i nemoćne osobe u Voloskom i nastavljamo otvaranje poludnevnih boravaka za ovu kategoriju građana.

Županija će i nadalje djelovati u svrhu ublažavanja i otklanjanja siromaštva i socijalne isključenosti poticanjem pružatelja socijalnih usluga na bolju iskoristivost strukturnih fondova i programa EU.

Baštinimo antifašizam i slavimo sjećanja na domovinski rat.

Županija aktivno financijski pomaže rad udruga branitelja iz domovinskog rata i sudjeluje u svim obilježavanjima i projektima koji obnavljaju sjećanja na domovinski rat.

Baštinjenjem antifašizma kao temelja državnosti Hrvatske PGŽ podupire udruge antifašista i obilježava događanja iz vremena borbe protiv fašizma.

Za život s morem i od mora županija brine o obalnom pojasu.

Nastavljaju se brojni projekti dogradnje, rekonstrukcija i uređivanja luka i lučica na području cijele županije.

Na razini države imamo najbolje uređeno raspolaganje pomorskim dobrom, a i u budućnosti će koncesije na pomorskom dobru biti potpuno u suglasju s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.

Cjelogodišnji potencijal Gorskog Kotara glavni je cilj razvoja na planu sporta u županiji.

Obogaćujemo ponudu skijaško-rekreacijskog centra Platak i razvoj Hrvatskog olimpijskog centra u Delnicama. U planu je uređenje objekata za streljački sport na Grobinštini i streljačka dvorana na Drenovi, kao i poticanje sportskog zrakoplovstva, moto i automobilističkog sporta na Grobničkom polju. Nastavit će se s projektom županijskog sportskog kampusa Kostrena – Kraljevica.

Iskoristit ćemo priliku i naš kraj kroz projekt EPK 2020 trajno smjestiti na kulturnu kartu Europe.

U Projekt 27 susjedstva ravnomjerno će se uključiti sva područja županije; otoci, obala, zaleđe, gorje te grad Rijeka. Odabrani kvartovi, gradovi, mjesta, sela ili drugi prostori, ostvarit će međunarodne suradnje, sudjelovati u festivalima susjedstva te ugostiti neke od programa Europske prijestolnice kulture.

U našoj županiji živimo ravnopravnost spolova

Prioritetno će se poticati razvojni projekti, samozapošljavanje te socijalno i društveno poduzetništvo radi doprinosa trajnoj dobrobiti ciljanih skupina i lokalnoj zajednici. Zadružnim organiziranjem štitit će se načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane naše županije.

Jednake poduzetničke prilike omogućit ćemo osnivanjem Fonda za ekonomsko i socijalno osnaživanje žena koji vodi ostvarivanju ciljeva Europe 2020. Posebno smo ponosni na naš rodno osviješteni proračun.

Poticaji mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja

Briga o mladima sadržana je u svakom planiranom projektu jer stvaranjem novih radnih mjesta, osiguravamo uvjete za samostalan život mladih i obrazovanih ljudi. Pripremamo poticajne mjere kojim bi se u suradnji s općinama i gradovima, pod određenim uvjetima, poreznim rasterećenjem mladim obiteljima pomoglo kod kupovine prve nekretnine.

Županija će i dalje poticati izgradnju i pomagati u opremanju dječjih vrtića, prije svega u najmanje razvijenim krajevima.

Prijavite se na newsletter...